Indikátor dopadu epidemie COVID-19 na ekonomické subjekty v ČR

Kontext

V reakci na epidemii Covid-19, která má zásadní dopad na velké množství ekonomických subjektů v ČR, BizMachine od 1.4.2020 do odvolání publikuje indikátor “COVID-19” (C19), který klasifikuje subjekty podle předpokládaného dopadu epidemie COVID-19 na jejich provoz. 

Tento dokument je rozdělen do následujících sekcí:

 1. Účel: popisuje cíle a způsoby využití C19
 2. Východiska: popisují předpoklady ohledně epidemie a jejího dopadu na ekonomiku v ČR, v jejichž kontextu je C19 tvořen
 3. Metodologie: popisuje způsob výpočtu C19

1. Účel

Cílem C19 je poskytnout firmám (dodavatelům, investorům, partnerům), možnost zhodnotit předpokládaný dopad epidemie na jejich obchodní partnery a potenciální obchodní partnery. Předjímáme tři hlavní způsoby využití:

 1. Zhodnocení rizika v portfoliu
 2. Vyhledávání subjektů, které jsou i v dnešní situaci provozně akceschopné a je proto smysluplné je s ohledem na možnou spolupráci oslovit
 3. Příprava seznamu subjektů k oslovení po normalizaci situace

C19 nahrazuje stávající indikátor dlouhodobé dynamiky růstu a je dostupný v aplikaci Prospector jako první z indikátorů a to včetně důvodů klasifikace, např.:

V aplikaci Prospector lze hromadně vybírat (filtrovat) subjekty podle toho jak významně jsou nastalou situací zvýhodněny/znevýhodněny. 

C19 je také dostupný přes BizMachine API a chystáme jeho zahrnutí do exportů z aplikace Prospector.

2. Východiska

Předpokládáme úspěšnou mitigaci epidemie v ČR a postupné uvolňování restriktivních opatření a přechod do “inteligentní karantény” od druhé poloviny dubna na základě následujícího:

1) Dříve exponenciální růst počtu nakažených přechází postupně do lineárního růstu, tj. R^0 faktor se přibližuje 1. Toto je klíčové pro kontrolu Covid-19 epidemie a “zastropování” maximálního počtu aktuálně nemocných (zdroj ÚZIS ČR)

 • Včasné zavedení silně restriktivních opatření na aktivity lidí a (relativně) dobré dodržování pravidel, v porovnání s jinými zeměmi EU
 • Postupné zlepšování klíčových systémů a schopností pro boj s epidemií:
 1. Množství testovacích kapacit a počet provedených testů vůči počtu pozitivních (srovnatelný  s Jižní Koreou na hlavu. Zdroj WHO)
 2. Schopnost přesného trasování pozitivních a izolace exponovaných osob (Covid 19 technologická iniciativa ji významně zlepšila, mj. i za přispění kompletních dat BizMachine o provozovnách a POIs)
 3. Připravenosti zdravotního sektoru (např. počet ventilátorů v ČR je více než 4x vyšší než např. ve Španělsku. Zdroj Úřad vlády ČR, WHO); procesy a kapacity v nemocnicích se po počátečních velkých problémech postupně zlepšují (např. VFN Praha. Zdroj interview)
 4. Množství a dostupnost ochranných pomůcek (původně špatná a postupně se zlepšující. Zdroj Úřad vlády ČR)

2) Předpokládáme zrušení plošného uzavření většiny provozoven v posledním týdnu dubna / začátku května a přechod na režim “cílené dlouhodobé mitigace” epidemie.

3)Předpokládáme pokles HDP v ČR v následujících 12 měsících. Jeho hloubku neodhadujeme, vzhledem ke stávající volatilitě situace ve světě i nedostatku aktuálních autoritativních odhadů v ČR. Pro srovnání, v roce 2009 (hospodářská krize) poklesl HPD v ČR o 4.1% (zdroj MPO). Vzhledem k varovným signálům o těžkém průběhu epidemie v USA, ekonomické stagnaci Číny (růst 1.5%, zdroj OECD), poklesu důvěry spotřebitelů i podnikatelů v konjunkturálním průzkumu ČSÚ z března 2020 (zdroj ČSÚ) i prozatím omezenému objemu podpory ekonomiky v ČR v porovnání se zeměmi jako Německo, Španělsko nebo Velká Británie, považujeme za pravděpodobný závažný dopad na řadu odvětví a subjektů. Odhad závažnosti dopadu na jednotlivá odvětví je součástí C19. 

4) Předpokládáme, že nucená zkušenost s prací na dálku a omezením volného pohybu osob povede k akceleraci “digitální ekonomiky” a rozvoji odvětví podporujících bezkontaktní činnosti (jak pracovní, tak volnočasové). Odhad posílení jednotlivých odvětví je součástí C19.

Z výše uvedeného dovozujeme existenci výrazných rozdílů ve schopnosti jednotlivých ekonomických subjektů se s nastalou situací vypořádat. Tyto rozdíly reflektujeme v C19.

3. Metodologie

C19 je koncipován jako syntetický indikátor nabývající normalizovaných hodnot 0-100, kde 0 představuje velmi zásadní negativní zásah do fungování subjektu a 100 představuje velmi silný pozitivní dopad na fungování subjektu. Do výsledné hodnoty indikátoru se promítají všechny pozitivní a negativní skutečnosti identifikované pro daný subjekt (tzv. markery). Jednotlivé markery mohou mít různé váhy. Normalizace je provedena na základě distribuce (shluků) výsledného skóre.

Z výše uvedeného je zřejmé, že výsledné skóre není založeno na jakékoliv interakci s hodnoceným subjektem, ani člověkem prováděné individuální analýzy konkrétního subjektu.

Podkladové markery jsou průběžně doplňovány a aktualizovány na základě feedbacku od zákazníků, kteří indikátor využívají a na základě skutečných pozorování. 

Při výpočtu C19 jsou zohledněny rozličné skupiny markerů (směr vlivu v závorce), příklady uvedeny níže. Přístup k detailnímu popisu markerů a přehledu aktualizací na vyžádání. 

 1. Předmět/obor podnikání za využití BizMachine         proprietárních klasifikačních metod a algoritmů,     např.: 

 • Zahraniční cestovní ruch (-)
 • Zdravotnické služby (+)
 • a další

 2. Behaviorální indikátory dynamiky v aktivitě

 • Aktivita v náboru zaměstnanců (+)
 • Rozšiřování nebo obnova vozového parku (+)
 • a další

 3. Finanční a majetková situace

 • Prostředky pokrývající méně než 1 měsíc provozu (-)
 • Prostředky pokrývající více než 3 měsíce provozu (+)
 • a další

 4. Významnost napojení na veřejný sektor, plánováno   v průběhu dubna

 • Vysoký podíl objemu veřejných zakázek na obratu (+)
 • a další

 5. Míra zapojení do digitálního podnikání

 • Online prodej/ e-shop jako prodejní kanál (+)
 • Poskytování/využívání cloudových služeb (+)
 • a další