Všeobecné obchodní podmínky

1. Předmět všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") spolu se smlouvou nebo Odběratelem elektronicky potvrzenou nabídkou nebo Dodavatelem elektronicky akceptovanou objednávkou (dále jen "Smlouva") upravují podmínky poskytování produktů a služeb (dále jen "Služby") Dodavatelem, společností BizMachine s.r.o., IČ: 05450641, se sídlem Pernerova 697/35, Praha 8, (dále jen "Dodavatel") odběrateli (dále jen "Odběratel"), společně jako "Strany". V případě rozporu textu Smlouvy a VOP platí text Smlouvy.

Do Služeb upravených v těchto VOP patří zejména:

 • Zpřístupnění nástroje Prospector
 • Zpřístupnění nástroje WebTracks
 • Segmentace
 • Modelování prodejního potenciálu
 • Čištění dat
 • Přístup k datům přes API

2. Práva a povinnosti Stran

Dodavatel se zavazuje Odběrateli dodávat Služby v souladu se Smlouvou a vyvinout maximální úsilí aby je byl Odběratel schopen nerušeně a pokud možno bez omezení využívat. Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli podporu v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 hodinou. Kontaktní údaje podpory jsou uvedeny na www stránkách Dodavatele: www.bizmachine.com

Dodavatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí udržovat data obsažená ve Službách přesná, aktuální a úplná. Dodavatel však nenese odpovědnost za případné škody způsobené Odběrateli využitím Služeb. Odběratel bere na vědomí, že řada informací obsažených ve Službách je připravena za použití pravděpodobnostních metod, které nikdy nemohou dosáhnout 100% přesnosti a úplnosti.

Dodavatel má právo měnit výčet Služeb upravených ve VOP a vzhled a obsah Služeb. Dodavatel tak činí zejména za účelem průběžného rozvíjení Služeb a zvyšování jejich hodnoty pro uživatele.

Podpisem smlouvy nebo elektronickou akceptací nabídky získává Odběratel dle podmínek uvedených ve Smlouvě nevýhradní, nepřenosné a trváním Smlouvy časově omezené právo přistupovat k obsahu Služeb způsoby stanovenými ve Smlouvě.

Odběratel se zavazuje dodržovat všechna následující pravidla (dále jen Pravidla):

 • Odběratel nebude sdílet obsah Služeb s jakoukoli třetí stranou
 • Odběratel nebude nepřiměřeně vytěžovat obsah Služeb a to zejména strojově (např. crawling, scraping a jiné způsoby systematického vytěžování)
 • Odběratel nebude prolamovat ochranu obsahu Služeb
 • Odběratel nebude zatěžovat systémy Dodavatele nepřiměřeně k počtu uživatelů Odběratele (např. Denial of Service útoky)
 • Každý uživatel Služeb Odběratele s přiděleným uživatelským účtem dodržuje obecné základy bezpečnosti práce s digitálními službami a nesdílí svůj účet s jinými uživateli
 • Odběratel bude využívat pouze Prospector API endpointy "Aggregated Data" a "Tags", pokud není ve smlouvě nebo objednávce blíže specifikováno jinak

Dodavatel je oprávněn průběžně nebo namátkově monitorovat dodržování Pravidel a to i za využití automatických nástrojů a procesů. Poruší-li Odběratel výše uvedená pravidla, je Dodavatel povinen Odběratele o této skutečnosti bezodkladně informovat a současně je Dodavatel oprávněn okamžitě přerušit poskytování Služeb, a to až do doby, kdy Odběratel zjedná nápravu. Za dobu přerušení poskytování Služeb z důvodu porušení Pravidel náleží Dodavateli odměna za poskytování Služeb v plné výši stanovené v příloze této smlouvy. Opakované porušení Pravidel je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

Dodavatel má právo uplatnit tzv. Fair User Policy (FUP) (zásady rovného přístupu uživatelů ke Službám) a částečně či dočasně omezit přístup Odběratele ke službám při překročení limitů stanovených ve Smlouvě. Nejsou-li limity smluvně stanoveny, platí pro Služby v rozsahu, který má uživatel aktivován, následující limity: 

 • 300 zobrazených profilů firem denně / uživatel (Prospector)
 • 10,000 exportovaných záznamů měsíčně / uživatel (Prospector)
 • 400 API volání denně / API účet (přístupu k datům přes API)
 • Limity pro službu WebTracks musí být stanoveny explicitně ve smlouvě nebo objednávce

3. Osobní údaje

Za účelem poskytování Služeb může Dodavatel zpracovávat osobní údaje týkající se Odběratele, jeho zaměstnanců, či třetích stran a to zejména:

 • Prospector: Jméno, příjmení, e-mailová adresa a chování uživatele v nástroji Prospector (zobrazené firemní profily, využití funkcí filtrace a export)
 • WebTracks: Jméno, příjmení a e-mailová adresa uživatele
 • Modelování prodejního potenciálu: IČO, název, adresa sídla zákazníků Odběratele
 • Čištění dat: IČO, název, adresa sídla subjektů čištěných dat

Dodavatel je povinen data užívat nebo zpracovávat pouze v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále GDPR), a to po dobu nezbytně nutnou pro poskytování Služeb a ukončení poskytování Služeb. Je-li to třeba, uzavře Dodavatel s Odběratelem samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Odběratel bere na vědomí, že oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů obsažených ve službách nebo omezení zpracování dle článku 19 GDPR plní Dodavatel prostřednictvím aktualizací služeb, nikoliv informováním Odběratele o jednotlivých konkrétních případech opravy, výmazu či omezení zpracování.

Odběratel se využitím Služeb může stát správcem osobních údajů obsažených ve Službách, zejména veřejně dostupných kontaktních údajů. Odběratel v roli správce se zavazuje, že osobní údaje obsažené ve službách bude zpracovávat výlučně v souladu s GDPR. Dodavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné zneužití osobních údajů, za jejich nezákonné zpracování nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi ze strany Odběratele, a to pouze v případě, že Dodavatel byl oprávněn je poskytnout Odběrateli a získal je v souladu s právními předpisy.

4. Důvěrné informace

V případě, že si Strany v souvislosti poskytování Služeb vymění důvěrné informace, zavazuje se přijímající Strana provést veškeré kroky potřebné k zachování jejich důvěrnosti. Strana přijímající důvěrné informace se zavazuje, že bez písemného souhlasu zpřístupňující strany neposkytne důvěrné informace třetím osobám, s výjimkou těch svých zaměstnanců, zástupců nebo dalších osob v obdobném postavení, kteří s nimi potřebují být obeznámeni za účelem poskytnutí Služeb, a kteří jsou současně vázáni povinností mlčenlivosti a s výjimkou povinností stanovených zákonem.

5. Platební podmínky

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, vystaví Dodavatel fakturu v příslušné výši k prvnímu dni v měsíci užívání Služeb. Faktury jsou splatné patnáct (15) dnů od data vystavení faktury. Nebyla-li faktura ke dni splatnosti řádně uhrazena, uvědomí o tom Dodavatel Odběratele (dále Informační povinnost). Informační povinnost je považována za splněnou v den průkazného odeslání informace e-mailem na veřejnou kontaktní e-mailovou adresu Odběratele nebo třetí kalendářní den od odeslání informace fyzickou poštou na adresu sídla Odběratele.

Splní-li Dodavatel Informační povinnost a nezjedná-li Odběratel nápravu do 5 kalendářních dnů od splnění Informační povinnosti, má Dodavatel nárok na úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s placením a na náhradu přiměřených výdajů na inkaso (vymožení) jakékoliv částky, která nebyla zaplacena v době splatnosti.

6. Trvání a ukončení

Pokud se Strany nedohodly na jiné době trvání, bude Smlouva platná na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři (3) měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi Dodavateli.

Každá smluvní strana je oprávněna s okamžitou platností a účinností vypovědět Smlouvu, pokud druhá strana vstoupí do konkurzního, likvidačního nebo restrukturalizačního řízení, pokud je druhá strana zveřejněna jako nespolehlivý plátce DPH, nebo pokud druhá strana podstatně poruší Smlouvu, včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7. Závěrečná ustanovení

Strany vstupují do smluvního vztahu v dobré víře a případné spory se budou snažit řešit smírně.

Tyto VOP se řídí a jsou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 18.7.2024.

Jak může BizMachine
pomoci Vaší firmě?

Vyplňte prosím údaje níže, a jeden z našich
konzultantů Vás bude kontaktovat.